FIBSin jäsenkäytännöt ja säännöt

Yleiset jäsenkäytännöt

 • FIBSin jäseneksi voivat liittyä yritykset ja muut organisaatiot, jotka hyväksyvät FIBSin jäsenkäytännöt ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta FIBSin hallitus.
 • FIBSin hallitus voi erottaa jäsenen FIBSistä, mikäli erääntynyttä jäsenmaksua ei makseta tai muissa FIBSin säännöissä (ks. alla) mainituissa tilanteissa.

FIBS Perus -palvelu

 • FIBSin jäsenmaksuluokat ja jäsenmaksut vahvistetaan vuosittain FIBSin vuosikokouksessa. Jäsenmaksut laskutetaan tämän jälkeen.
 • FIBS Perus -palveluun sisältyvät kaikki FIBSin verkkosivuilla mainitut FIBS Perus -palvelut ja -edut, ja niitä voi hyödyntää koko jäsenorganisaation henkilöstö. FIBS pidättää oikeuden muuttaa palveluiden sisältöä.
 • FIBS Perus -jäsenyyden voi irtisanoa ennen uuden kalenterivuoden alkua 31.12. mennessä, muussa tapauksessa jäsenmaksu tulee maksaa seuraavan vuoden osalta. Ennen 31.12. FIBS Perus -jäsenyyden irtisanonut organisaatio voi hyödyntää FIBS Perus -jäsenyyteen sisältyviä palveluita kuluvan kalenterivuoden loppuun asti, mikäli kaikki maksuveloitteet on suoritettu. Palvelun voi irtisanoa sähköisellä lomakkeella. Irtisanomalla FIBS Perus -jäsenyyden organisaatio irtisanoo samalla mahdollisen FIBS Pro -palvelunsa.
 • Kaikki FIBSin Perus -palvelun tilanneet voivat käyttää FIBSin logoa viestinnässään ja markkinoinnissaan FIBSin jäsenyydestä viestiessään.

FIBS Pro -palvelu

 • Kaikki FIBSin jäsenet voivat halutessaan tilata FIBS Pro -palvelun. Palveluun sisältyvät FIBSin verkkosivuilla mainitut FIBS Pro -palvelut ja -edut.
 • FIBS Pro -palvelun maksut vahvistetaan vuosittain FIBSin vuosikokouksessa.
 • FIBS Pro -palvelu toteutetaan, mikäli palvelun tilaa vuosittain vähintään 25 organisaatiota. Mikäli organisaatioita on tätä vähemmän, FIBS pidättää oikeuden perua seuraavan vuoden FIBS Pro -palvelun.
 • FIBS Pro -palvelu tulee irtisanoa ennen uuden toimintavuoden alkua 31.12. mennessä, muussa tapauksessa FIBS Pro -palvelumaksu tulee maksaa kokonaisuudessaan myös tulevan toimintavuoden osalta. Palvelun voi irtisanoa sähköisellä lomakkeella. FIBS Pro -palveluita voi hyödyntää jäsenyyden irtisanomisen jälkeen kuluvan kalenterivuoden ajan 31.12. asti.
 • FIBS Pro -palveluun voi sisältyä joiltain osin osallistumisrajoitteita, esim. tilaisuus on suunnattu vain tietyn kokoisille organisaatioille tai tietyille toimialoille. FIBS Pro -palvelut pyritään kuitenkin suunnittelemaan siten, että ne ovat mahdollisimman tasaveroisesti kaikkien palvelun hankkineiden hyödynnettävissä.
 • FIBS Pro -palvelun tilanneet voivat hyödyntää sekä FIBSin logoa että FIBS Pro -merkkiä omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan.
 • FIBS voi julkaista FIBS Pro -palvelun tilanneiden organisaatioiden nimet ja/tai logot verkkosivuillaan sekä hyödyntää nimiä/logoja omien palveluidensa viestinnässä ja markkinoinnissa.

FIBS Partneri -ohjelma

 • FIBS Parteriksi voivat hakea kaikki FIBSin jäsenet, jotka täyttävät kulloinkin voimassa olevat FIBS Partneri -ohjelman valintakriteerit. Valintakriteerit julkaistaan FIBSin verkkosivuilla.
 • FIBS Partnerin kanssa tehdään yksityiskohtainen sopimus. FIBS Partneri -ohjelman toimintaperiaate ja sopimus on kaikkien Partnereiden osalta pääpiireissään sama.
 • FIBS Partnerit voivat hyödyntää sekä FIBSin logoa että FIBS Partneri -merkkiä omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan
 • FIBS voi julkaista FIBS Partneri -organisaatioiden nimet ja/tai logot verkkosivuillaan sekä hyödyntää nimiä/logoja omien palveluidensa viestinnässä ja markkinoinnissa.

FIBSin tilaisuuksien käytännöt ja peruutusehdot

Suomen- ja englanninkieliset käytännöt ja ehdot löydät täältä.


FIBSin säännöt (20.3.2018)

FIBS bylaws (20.3.2018) Pdf

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Finnish Business & Society ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on FIBS.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yritysten, julkisen sektorin sekä kuluttajien ja kansalaisten välisen verkoston avulla edistää liike-elämän yritys-ja yhteiskuntavastuuta, joka sisältää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisen toiminnan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • edistää ja ylläpitää yritysten välistä vuoropuhelua yritysvastuuta koskevien käytäntöjen tunnistamiseksi ja levittämiseksi keskustelu-, neuvottelu- yms. tilaisuuksia järjestämällä
 • tukee yrityksiä oman yritysvastuullisuuden määrittelyssä ja kehittämisessä neuvoin ja ohjein
 • tuottaa yritysten käyttöön tietoa yritysvastuusta
 • järjestää yritysvastuuseen liittyvää koulutusta jäsenilleen,
 • harjoittaa yritysvastuuseen liittyvää julkaisutoimintaa sekä
 • toimii yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten vastaavien organisaatioiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää julkaisutoimintaa, koulutusta yms. tarkoituksensa toteuttamista edistävää toimintaa. Yhdistys voi myös omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, kuten osakkeita ja muita arvopapereita.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen oikeustoimikelpoinen yhteisö, tai yritystoimintaa harjoittava yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, on valmis toimimaan liike-elämän ja toimialansa eettisten käytäntöjen mukaisesti, ja haluaa omassa toiminnassaan edistää yritysvastuuta.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöstä hallitus varaa asianomaiselle jäsenelle tilaisuuden tulla kuulluksi, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksellä on eri jäsenmaksuluokat mikroyrityksille, pienille yrityksille, keskisuurille yrityksille, suurille yrityksille ja suuryrityksille. Muiden yhteisömuotojen jäsenmaksut määräytyvät vastaavan kokoluokituksen mukaan. Mikroyritykseksi katsotaan jäsenmaksuluokittelussa myös yritystoimintaa harjoittava yksityishenkilö. Jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 5-9 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta eli kolmen (3) vuosikokouksen välinen aika. Hallituksen jäsenet voidaan valita enintään kahdelle (2) peräkkäiselle kaksivuotiskaudelle. Hallitusta voidaan tarvittaessa täydentää yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen määräämä muu toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Vähintään toisen varsinaisista ja toisen varatilintarkastajista tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastajia.
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.