Päättyneet valmennukset

2015 Master Class kopio

FIBSin Biodiversiteetin Master Class -valmennukseen on sisältynyt myös kenttäretkiä, kuvassa vuoden 2015 masterclassislaisia Janakkalan maisemissa.

Tietoa mm. seminaarien yhteydessä järjestetyistä pienemmistä teemakohtaisista työpajoista löydät Tilaisuudet-sivulta.

 

LUONTOPÄÄOMAVALMENNUS 2017

Neljättä kertaa järjestetyn valmennuksen sisältö uudistettiin vastaamaan entistä paremmin liiketoiminnan tarpeita hyödyntämällä vuonna 2016 julkaistua kansainvälistä Natural Capital Protocol -ohjeistoa. Valmennus perustui WBCSD-yritysvastuuverkoston luomaan Business Ecosystem Training –ohjelmaan ja siihe osallistui asiantuntijoita kaikkiaan 12 yrityksestä ja organisaatiosta: Aalto-yliopisto, Ensto, Fortum, HSY Kuntayhtymä, Kemijoki Oy, Kotipizza, Lidl, Otava, Stockmann, Valio ja Wihuri. Lisätietoja

 

HUMAN RIGHTS IN SUPPLY CHAINS - PRACTICAL WORKSHOP (2017)

The workshop on Responsible Supply Chain Management (RSCM) enabled participants to align supply chain management system with the requirements from the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) / OECD Guidelines for Multinational Enterprises. The workshop with over 40 participants from 31 businesses and other organisations was facilitated by Sune Skadegaard Thorsen, CEO in GLOBAL CSR. Further information

 

 IHMISOIKEUSVALMENNUS YRITYKSILLE (2017)

Neljättä kertaa järjestetyssä ihmisoikeusvalmennuksessa tarjottiin jälleen perustietoa ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä liiketoimiminnassa sekä autettiin yrityksiä pääsemään alkuun ihmisoikeuksiin liittyvien käytäntöjen kehitystyössä. tarkempia tietoja vlamennuksen ohjelmasta löytyy FIBSin verkkokalenterista. Valmennukseen osallistui eri liiketoimintojen asiantuntijoita kaikkiaan 11 yrityksestä.

 

IHMISOIKEUSVALMENNUS ELINTARVIKEALAN YRITYKSILLE (2017)

Yritysten sidosryhmät asiakkaista rahoittajiin odottavat enenevissä määrin, että yritykset hallitsevat riskinsä ja minimoivat kielteiset vaikutuksensa toimintansa piirissä oleviin ihmisiin. Vastuu ulottuu koko toimitusketjuun eli myös maihin, joissa ihmisoikeuksiin liittyvät lait ja toimintatavat ovat puutteellisia. Oman liiketoiminnan ihmisoikeusvaikutusten tunteminen voikin tuoda kilpailuetua ja parantaa riskien hallintaa, yrityksen koosta riippumatta.

Kaksiosaisessa elintarvikealan yrityksille suunnatussa valmennuksessa käytiin aluksi läpi perusteet ihmisoikeuksista liiketoiminnassa ja toisessa valmennustilaisuudessa syvennettiin ensimmäisen valmennuksen tietoja.

FIBS järjesti valmennuksen yhteistyössä Reilun kaupan kanssa. Valmennukseen osallistui kaikkiaan 16 yritystäLisätietoa valmennuksesta

 

HIILINEUTRAALI BISNES MASTER CLASS (2016-17)

Hiilineutraali talous luo arvioiden mukaan 6000 miljardin euron markkinat älykkäille vihreille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä. Menestys uusilla markkinoilla edellyttää kuitenkin yrityksiltä kokonaisvaltaista liiketoimintakäytäntöjen muutosta.

FIBS järjesti 2016-17 kaksipäiväisen Hiilineutraali bisnes Master Class -valmennuksen, jossa tarjottiin

 • tietoa hiilineutraaliudesta, ilmastopolitiikasta, megatrendeistä ja niiden yhteydestä liiketoimintaan
 • kokonaiskuva hiilineutraaliuden luomista liiketoimintamahdollisuuksista sekä haasteista liiketoiminnalle
 • opastusta hiilineutraalien tuotteiden, palveluiden ja innovaatioiden kaupallistamiseen
 • ymmärrystä yritysten hiilijalan- ja -kädenjäljestä sekä tieteellisistä päästövähennystavoitteista.

Valmennus perustui Sitran hiilineutraalin bisneksen työkalupakkiin. Kouluttajana toimi Deloitte yhdessä FIBSin asiantuntijoiden kanssa. Valmennukseen osallistui kaikkiaan 10 yritystä: Altia, Elisa, NCC, Posti, Sponda, SRV, Stora Enso, Technopolis, TVO ja UPM.

 

IHMISOIKEUSKOULUTUS (2014-16)

FIBS on järjestänyt jäsenilleen ihmisoikeuskoulutusta (nyk. Ihmisoikeusvalmennus) vuodesta 2014 alkaen. Valmennusten taustalla ovat vuonna 2011 julkaistut YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet, jotka velvoittavat yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan: kartoittamaan toimintansa ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit, luomaan järjestelmät riskien välttämiseksi sekä laatimaan prosessit mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten.

4-päiväisissä koulutuksissa on tarjottu

 • tietoa ihmisoikeuksien historiasta ja yleisestä merkityksestä sekä siitä miten ihmisoikeudet linkittyvät liiketoimintaan
 • tietoa ihmisoikeuksien sisällöstä ja käytännön merkityksestä yritystoiminnalle
 • tukea ja välineitä ihmisoikeuksia koskevan vaikutus- ja riskienarvioinnin tekemiseksi, ihmisoikeusstrategian laatimiseksi tai täsmentämiseksi sekä ihmisoikeusvastuun integroimiseksi eri liiketoimintoihin
 • vinkkejä ja työkaluja yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen ihmisoikeusviestintään, myös ihmisoikeusriskien toteutumistilanteissa, sekä
 • mahdollisuus verkostoitua ja jakaa tietoa luottamuksellisesti yritysten ja muiden alan toimijoiden kesken.

Ihmisoikeuskoulutukseen osallistui vuosina 2014-16 asiantuntijoita kaikkiaan 27 yrityksestä.

Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin toteutetun koulutuksen keskeinen sisältö on koottu "Yritykset ja ihmisoikeudet – ohjeita YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toteuttamiseen" -käsikirjaksi, jonka voit ladata käyttöösi Julkaisut-sivulta.

 

LIIKETOIMINNAN SOSIO-EKONOMISET KEHITYSVAIKUTUKSET -OHJELMA (2015-16)

Vuosina 2015-16 järjestetyn ohjelmakokonaisuuden aikana yritykset haastettiin mukaan analysoimaan ja ymmärtämään oman liiketoimintansa sosio-ekonomisia vaikutuksia sekä hyödyntämään näin saatua tietoa oman liiketoimintansa kehittämisessä sekä vastuullisuustyössään.

Ohjelmakokonaisuus käynnistyi joulukuussa 2015 aloitusseminaarilla Measuring social impact 101 - Teoriasta käytäntöön, jatkui keväällä 2016 järjestetyssä Impact-työpajasarjassa ja päättyi joulukuussa 2016 järjestettyyn Sosiaalisesti vastuullista bisnestä -seminaariin.

Ohjelman seminaarit olivat avoimia FIBSin yritysjäsenille ja järjestöille. Kolmesta työpajasta koostuneeseen Impact-työpajasarjaan mahtui mukaan viisi FIBSin yritysjäsentä. Työpajoissa yritykset saivat mahdollisuuden analysoida oman liiketoimintansa sosio-ekonomisia vaikutuksia, työpajoihin osallistui myös järjestöjä ja muita organisaatioita, joilla on kokemusta kehitysvaikutusten mallintamisesta sekä kiinnostusta tehdä mallinnusta koskevaa yhteistyötä yritysten kanssa.

Ohjelmakokonaisuus oli osa FIBSin ulkoministeriön tukemaa Yritysvastuu ja globaali kehitys –hanketta, ja se toteutettiin läheisessä yhteistyössä FIBSin sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ohjelman keskeinen sisältö on koottu julkaisuun Business Matters - Measurement of socio-economic impacts of business activities.

 

YRITYKSET & BIODIVERSITEETTI MASTER CLASS (2014-16)

Luonnon monimuotoisuudella  eli biodiversiteetillä eli biologisella monimuotoisuudella, tarkoitetaan elollisen luonnon monimuotoisuutta, johon sisältyvät lajien runsaus ja niiden elinympäristöjen monipuolisuus sekä laaja lajinsisäinen perinnöllinen muuntelu. Biodiversiteetin huomioon ottaminen on ilmastonmuutoksen rinnalla yksi yritysten suurimmista globaaleista haasteista - ja mhdollisuuksista. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on yrityksille riski niin raaka-aineiden saannin kuin uusien tuotteiden, teknologioiden ja liiketoimintamahdollisuuksienkin kannalta. Biodiversiteetin suojelu taas on yrityksille mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa ja kasvattaa myyntiä innovoimalla luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä käytäntöjä sekä tuote- ja palveluratkaisuja.

FIBS on järjestänyt jäsenyrityksilleen biodiversiteettiin liittyvää valmennusta vuodesta 2014 alkaen. Yritykset & Business Master Class -valmennus (nyk. Luontopääomavalmennus) oli suunnattu niille FIBSin jäsenyrityksille, joille luonnon monimuotoisuus on erityisen olennainen ja ajankohtainen teema.

4-5 työpajasta ja kenttäretkestä koostuneissa valmennuksissa osallistujat oppivat

 • ymmärtämään yritystoiminnan sekä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden yhteydet
 • tunnistamaan, arvioimaan ja mittamaan yrityksen liiketoiminnan vaikutuksia ja riippuvuuksia biodiversiteettista ja ekosysteemipalvleuista sekä tuotteistamaan oman biodiversiteettitoimintansa
 • arvottamaan biodiversiteetin ja ekosysteemipalvelut omassa yrityksessään
 • millaisia keinoja on olemassa liiketoiminnan haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja hallitsemiseksi (kompensaatio osana biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden hyödyntämistä ja turvaamista), sekä
 • viestimään biodiversiteettiin liittyvistä ratkaisuistaan.

Valmennukseen on osallistunut vuosina 2014-16 kaikkiaan 29 yritystä: AngloAmerican, Destia, Elisa, Fazer, Fiblon, Fingrid, Finlayson, Finnair, Fortum, Gasum, ISS, Kesko, Lassila&Tikanoja, Lemminkäinen, NCC Roads, Neste, Nokian Renkaat, OP, Rakennusteollisuus, Rudus, Senaatti-kiinteistöt, Sinebrychoff, Skanska, SOK, SRV, Stora Enso, Tapio, Tikkurila, TVO ja YIT.

Valmennukseen osallistuneiden yritysten kokemuksista, kehittämissuunnitelmista ja ratkaisuista voit lukea julkaisuista "Luonnosta liiketoimintaan ja takaisin" (2016), "Yritysvastuun uusi musta" (2015) ja "Lisäarvoa luonnosta ympäristöä säästäen" (2014), jotka voit ladata käyttöösi Julkaisut-sivulta.

 

IHMISOIKEUSKOULUTUS VALTIO-OMISTEISILLE YRITYKSILLE (2015)

Vuonna 2015 FIBS järjesti valtio-omisteisille yrityksille räätälöidyn ihmisoikeusvalmennuksen, johon osallistui 37 asiantuntijaa 24 valtion kokonaan, osittain tai välillisesti omistamasta yrityksestä.

Yhdestä seminaarista ja kahdesta työpajasta koostuvan valmennuskokonaisuuden tavoitteena oli auttaa valtio-omisteisia yrityksiä alkuun liiketoiminnan ihmisoikeusvaikutusten arviointiin ja johtamiseen liittyvässä työssä. Valmennus tarjosi konkreettisia työkaluja ja malleja ihmisoikeusvaikutusten ja –riskien kartoittamiseksi, ihmisoikeussitoumuksen laatimiseksi ja ihmisoikeuksien integroimiseksi koko liiketoimintaan - hyviä raportointi- ja viestintäkäytäntöjä unohtamatta.

Valmennuksessa käsiteltiin ihmisoikeuksia laajasti, toimitus- ja alihankintaketjuista henkilöstön ja asiakkuuksien monimuotoisuuden johtamiseen, Erityisnäkökulmana oli lasten oikeudet. Valmennus toteutettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.