FIBSin vastuullisuus

 DSC0647


FIBS pyrkii toimimaan kuten saarnaa toimintaresurssiensa puitteissa. FIBSin arvoihin pohjautuvat vastuullisuusperiaatteet on määritelty henkilöstön ja hallinnon, ympäristön, talouden, sidosryhmätyön ja hankintojen osalta.

 

Henkilöstö ja hallinto

FIBSin johtamis- ja henkilöstökäytännöt koottiin Talon tavat -käsikirjan muotoon vuonna 2015. Julkaisusta löytyvät FIBSin henkilöstön yhdessä laatimat toimintaperiaatteet rekrytoinnista työn suoritusarviointiin. Käsikirjaa hyödynnetään mm. uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Periaatteiden toteutumista arvioidaan säännöllisin väliajoin FIBSin tiimipalavereissa ja toiminnan kehittämistilaisuuksissa.

FIBS edistää henkilöstönsä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista joustavan työajan ja etätyömahdollisuuden kautta. Olemme myös osallistuneet Kansalliseen etätyöpäivään kampanjan alusta alkaen.

Hyvästä työilmapiiristä pyrimme huolehtimaan panostamalla avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen jokapäiväisessä työssä sekä työajan ulkopuolella järjestettävien yhteisten harrastusten ja muun toiminnan kautta. Tuemme ja sparramme toisiamme työtehtävien ja kiireen hallitsemiseksi. FIBSin toimintaa sekä yksittäisiä hankkeita suunnitellaan myös henkilöstön yhteisissä brainstorming- ja kehittämistilaisuuksissa. Kaikki osallistuvat uusien työntekijöiden perehdytykseen ja työnohjaukseen. Kehityskeskusteluiden kautta varmistamme työntekijöiden tasapuoliset koulutus- ja muut osaamisen kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet.

FIBS edistää nuorten työllistymistä tarjoamalla vuosittain harjoittelupaikan kahdelle opiskelijalle. Kartoitamme mahdollisuuksia tarjota jatkossa työmahdollisuuksia myös vaikeasti työllistyville henkilöille, kuten osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille, ja pyrimme myös tasapainottamaan FIBSin henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumaa.

FIBS on tehnyt yhteistyölupauksen Työelämä 2020 –hankkeen kanssa ja edistää hankkeen tavoitteita monimuotoisuusverkostonsa toiminnan kautta.

FIBSin ylin päättävä elin on jäsenistöstä koostuva hallitus, jonka jäsenet valitaan vuosittain vuosikokouksessa. Hallituksen jäseneksi haetaan yritysvastuun asiantuntijoita, joilla on laajat yhteistyöverkostot ja jotka haluavat omalla esimerkillään edistää hyvää hallintotapaa.

  kansallinen      Näyttökuva 2017-03-10 kello 9.00.35.png

 

Ympäristö

Suosimme mahdollisuuksien mukaan ympäristöä vähiten kuormittavia liikkumistapoja eli kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä niin työmatkoilla kuin omiin ja muiden tilaisuuksiin ja tapaamisiin matkatessamme. Työajalla tehtäviä matkoja varten henkilöstöllä on käytössään toimiston yhteinen HSL:n matkakortti.

FIBSin tilaisuuksiin osallistuville suosittelemme aina joukkoliikennevälineiden käyttöä. Webinaareja hyödynnämme ulkomaanmatkojen sijaan aina kun se on mahdollista. FIBSin tilaisuuksien ulkomaisten puhujavieraiden lentomatkojen ympäristövaikutuksia kompensoimme kutsumalla mahdollisuuksien mukaan vieraat puhujavieraaksi samalla kertaa useampaan tilaisuuteen sekä järjestämällä vieraille mahdollisuuksia tavata suomalaisia kollegoitaan yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

FIBS on alivuokralaisena toimistokiinteistössä, jossa mahdollisuutemme vaikuttaa energiavalintoihin ja -kulutukseen sekä kierrätystapoihin ovat rajalliset. Pyrimme kuitenkin säästämään energiaa sammuttamalla sammuttamalla valot toimistohuoneista poistuttaessa, vältämme turhaa tulostamista ja käytämme kaksipuolista tulostusta paperia säästääksemme. Tavoitteenamme on selvittää mahdollisuus ottaa käyttöön Green Office –järjestelmä koko kiinteistössä.

Olemme tehneet Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen sekä Baltic Sea Action Group (BSAG) sitoumuksen, joiden kautta pyrimme edistämään ympäristöä säästäviä ratkaisuja myös laajemmassa mittakaavassa.

  Sitoumus2050   bsag

                                                       

Talous

FIBSin toimintaa rahoitetaan pääsääntöisesti jäsenmaksuilla ja hankerahoituksella, minkä lisäksi FIBS saa valtionapua työ- ja elinkeinoministeriön kautta. Tavoitteemme on ylläpitää monipuolisia tulolähteitä, jotta voimme taata jäsenpalveluiden laadun ja jatkuvuuden myös pitkällä aikavälillä. Tietoa FIBSin talouden kehityksestä sekä vuosittaiset taloudelliset indikaattorit löytyvät verkkosivuillamme julkaistavista vuosikertomuksista.

 

Sidosryhmäyhteistyö

FIBS tekee jo lähtökohtaisestikin aktiivista ja laajaa sidosryhmäyhteistyötä yritysten, järjestöjen, julkisen sektorin toimijoiden, oppilaitosten sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Solmimme jatkuvasti uusia kumppanuuksia ja laajennamme monin tavoin yhteistyöverkostoamme mm. osallistumalla eri toimijoiden työryhmiin ja kehityshankkeisiin.

Sidosryhmätyö on FIBSille olennainen tapa lisätä yritysten tietämystä vastuullisuuden liiketoimintahyödyistä sekä vaikuttaa kaikkien organisaatioiden vastuullisuuskäytäntöihin. Jaamme myös tietoa jäsentemme vastuullisista käytännöistä ja ratkaisuista hyvinä esimerkkeinä kaikissa viestintäkanavissa tilaisuuksista sosiaaliseen mediaan sekä FIBSin edustajien puhujavierailuiden yhteydessä.

FIBSin jäsenillä on yhtäläinen mahdollisuus toimia FIBSin yhteistyökumppanina mm. tilaisuuksissa.

Jäsenten järjestämiä maksullisia koulutus- ja muita tilaisuuksia markkinoidaan FIBSin jäsenkirjeessä ja verkkokalenterissa, mikäli niiden osallistumismaksuista annetaan alennus FIBSin jäsenille. Tapauskohtaisesti viestimme myös muiden kuin jäsenten järjestämistä alan tilaisuuksista edellyttäen että FIBSin jäsenet saavat osallistumismaksuista alennuksen. Tilaisuuksia, joissa FIBS on yhteistyössä mukana, markkinoidaan jäsenkirjeessä ja/tai verkkokalenterissa, vaikka jäsenet eivät saisi alennusta osallistumismaksuista.

Alan uusia maksullisia julkaisuja markkinoidaan jäsenkirjeessä ja verkkosivuilla pääsääntöisesti mikäli FIBS laatii niistä kirja-arvostelun ja jäsenet saavat julkaisuista tilaaja-alennuksen.

FIBS tekee oppilaitosten kanssa yhteistyötä yritysvastuuseen liittyvien kurssien osalta tarjoamalla opiskelijoille harjoitustöitä, joiden myötä opiskelijat voivat sekä tuottaa FIBSin jäseniä hyödyttävää uutta tietoa sekä saada käytännönläheisen yritysnäkökulman opiskeluun.

Hankinnat

FIBS on aina suosinut Reilun kaupan tuotteita omissa hankinnoissaan, virallinen Reilu työpaikka olemme olleet syyskuusta 2014 alkaen. Nimikkeen myötä pyrimme entistä systemaattisemmin tarjoamaan kaikissa tilaisuuksissamme ja kokouksissamme vähintään yhtä Reilun kaupan tuotetta. Nimikkeen myötä voimme myös viestiä reilun kaupan tuotteiden käytännöistä ja haastaa muut työyhteisöt mukaan toimintaan.

Vuoden 2015 aikana olemme laatimassa omien tarjouspyyntöjemme liitteeksi toimittajavaatimukset, jotta voimme varmistaa, että FIBSin kaikissa hankinnoissa otetaan hinnan lisäksi huomioon myös vastuullisuus ja kestävä kehitys. Olemme myös liittyneet Ympäristömerkinnän Vihreät valinnat –hankintaverkostoon, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen yritysten hankintoja tekeviä sekä tarjota tukea vastuullisten hankintojen tekemiseen. Vuonna 2017 FIBS liittyi Tilaajavastuun Luotettava kumppani -palveluun.

FIBSin tilaisuuksissa vieraileville asiantuntijoille ei pääsääntöisesti makseta puhujapalkkioita, poikkeuksena ovat pidempikestoiset, räätälöidyt koulutuskokonaisuudet.

FIBSin hankintaperiaatteet on koottu erilliseen dokumenttiin, jota hyödynnetään mm. tilaisuuksien järjestyspaikkoja valittaessa.

  Jasen_hankintaverkosto_RGB.png
 
  Reilutyopaikka